Folkomröstning om vindkraftsprojekt

Vindkraftsbolaget DalaVind har den 28 maj meddelat att de tänker dra tillbaka sin ansökan om att bygga vindkraftsparker i Orsa kommun. Kommunen beslutade därför på ett extrainkallat kommunfullmäktige tisdagen den 4 juni att avbryta folkomröstningen om vindkraftsprojekten.

Vindkraftsverk, blå himmel med moln och träd i förgrunden. Foto.

Tisdagen den 28 maj meddelade DalaVind att de drar tillbaka sin tillståndsansökan till Länsstyrelsen om att få etablera vindkraftsparker i Noppikoski och Jordikamäkk. Anledningen är att utredningar under kompletteringsperioden har visat att betydande justeringar behöver göras som gör att projektet i sin nuvarande utformning måste omarbetas. Det rör sig i huvudsak om förändringar avseende kungsörn.

Läs DalaVinds pressmeddelande här. Länk till annan webbplats.

Folkomröstningen om vindkraftsprojektet avbryts

Det är kommunfullmäktige som formellt beslutar om att genomföra en folkomröstning. För att ställa in folkomröstningen om vindkraftsprojekten behöver kommunfullmäktige fatta ett beslut om det.

Vid ett extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde tisdagen den 4 juni fattade kommunfullmäktige beslut om att avsluta folkomröstningen.

Valnämndens beslut efter kommunfullmäktige

Det är valnämnden som enligt kommunallagen ska fullfölja det kommunfullmäktige beslutar, det vill säga organisera och genomföra val och redovisa valresultat.

På ett extrainsatt möte direkt efter kommunfullmäktige den 4 juni fattade valnämnden beslut om:

  • att med omedelbar verkställighet avbryta folkomröstningen
  • att plocka bort samtliga röstsedlar gällande folkomröstningen
  • att de oöppnade kuverten med röstsedlar ska arkiveras i fyra veckor och därefter destrueras

Se webbsändningen av kommunfullmäktiges extrainsatta möte

Här kan du i efterhand se webbsändningen av kommunfullmäktiges möte den 4 juni

EU-valet 2024

Den kommunala folkomröstningen om vindkraft avbryts. Men passa på att rösta i EU-parlamentsvalet den 9 juni.

Läs mer om EU-valet här.

Bakgrund till folkomröstningen

Den 2 oktober 2023 beslutade kommunfullmäktige i Orsa att kommunen skulle hålla en folkomröstning om vindkraft. Folkomröstningen byggde på den ansökan som företaget DalaVind lämnat in till Länsstyrelsen den 24 februari 2023 om att bygga två vindkraftsparker inom områdena Noppikoski och Jordikamäck.

Folkomröstningen skulle hållas i samband med valet till EU-parlamentet den 9 juni 2024. Frågeställningen för folkomröstningen var ”Ska Orsa kommun tillåta vindkraftsprojekten Noppikoski och Jordikamäck?” och svarsalternativen var ja, nej eller avstår.

Alla politiska partier lovade att respektera utfallet av den rådgivande folkomröstningen.

Ett vindkraftsbolag lämnar in en ansökan om tillstånd till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen som ansvarar för prövningen. I ansökan får bolaget bifoga en miljökonsekvensbeskrivning av sin planerade vindkraftsetablering.

Utifrån miljökonsekvensbeskrivningen gör Länsstyrelsen en miljöprövning och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen. Kommunen får yttra sig kring etableringen som en del av Länsstyrelsens miljöprövning.

För att få tillstånd att bygga vindkraftverk krävs enligt miljöbalken att den kommun där verket ska uppföras godkänner etableringen. Kommunal tillstyrkan, ofta benämnt som det kommunala vetot, ger kommuner möjlighet att stoppa betydande ingrepp i landskap och närmiljö.

Regeringen kan, trots att kommunen inte tillstyrkt en anläggning, tillåta verksamheten om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget.

Kartbild över områdena kring Noppikoski och Jordikamäck där Dalavind har ansökt till Länsstyrelsen om att få bygga totalt 37 vindkraftverk i Orsa kommun.

Kartan visar områdena kring Noppikoski och Jordikamäck där Dalavind hade ansökt till Länsstyrelsen om att få bygga totalt 37 vindkraftverk i Orsa kommun. Vindpark Noppikoski: Läftomäck (9 verk), Svarvhol (6 verk) och Barkberget (12 verk). Vindpark Jordikamäck (10 verk).

Det nedtonade området ligger i Ljusdals kommun där följande verk var planerade: Råberget (18 verk), Sigamägg (8 verk) och Abborrsjön (4 verk).

Uppdrag till Studiefrämjandet - föreläsningsserie om vindkraft

Orsa kommun gav Studiefrämjandet i uppdrag att hålla en föreläsningsserie om vindkraft inför folkomröstningen. Föreläsningarna skulle ge invånare i Orsa möjlighet att sätta sig in i frågor om energiförsörjning, hur vindkraft påverkar samhället utifrån flera olika perspektiv och hur en vindkraftsetablering påverkar Orsa.

Uppdraget – att objektivt uppmärksamma vindkraftsfrågan

Studiefrämjandet är en oberoende organisation och har inga kopplingar till politiska partier, fackliga organisationer eller religiösa samfund. I kommunens uppdrag till Studiefrämjandet fanns ett tydligt krav på att föreläsningarna ska ge flera olika perspektiv på vindkraftsfrågan. Det gällde såväl urval av föreläsare och teman som att presentera olika fakta och åsikter. Som helhet skulle föreläsningsserien som Studiefrämjandet erbjöd Orsaborna inför folkomröstningen vara objektiv, det innebar att olika perspektiv skulle komma till tals i samma omfattning i föreläsningsserien.

De föreläsningar som anordnades fick innehålla åsikter, men tonen skulle vara respektfull även för dom som tycker annorlunda. Det var inte Studiefrämjandets roll att vara en plattform för debatt inom ramen för uppdraget, men föreläsningarna skulle kunna ge åhörare svar på de eventuella frågor de hade och ge möjlighet att skapa sig en uppfattning inför folkomröstningen.

Föreläsningarna genomfördes under mars - maj 2024.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024