Kommunfullmäktige tog beslut om detaljplan för Slipstenen

Måndagen den 2 maj beslutade kommunfullmäktige i Orsa att anta detaljplanen för det nya särskilda boendet Slipstenen. Boendet planeras byggas på Stormyren, nära Storgärdet i centrala Orsa och detaljplanen reglerar hur marken får användas.

Tre personer går på Stormyren, där Slipstenen ska byggas. 

Bilden visar Stormyren, området där det nya särskilda boendet ska byggas

Orsa kommun bygger ett nytt äldreboende. Boendet ska heta Slipstenen och innehålla 90 lägenheter för permanentboende och 18 lägenheter för korttidsboende.

Detaljplanen - så går processen till

En detaljplan är ett dokument som anger vad mark- och vattenområden får användas till och vad som får byggas inom ett område. Detaljplaner tas fram enligt en bestämd planprocess där kommunen bland annat genomfört samråd och där allmänheten, föreningar och myndigheter får lämna in sina synpunkter på planförslaget.

Tre veckor efter kommunfullmäktiges beslut så vinner detaljplanen laga kraft, alltså börjar att gälla, förutsatt att planen inte överklagas.

Här hittar du underlag kring hur en detaljplan tas fram och alla planhandlingar i ärendet

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade under sitt sammanträde den 2 maj att;

  • bygga om Blästgatan så att vägen får en tillfredställande markstabilitet enligt Trafikverkets krav
  • anta detaljplanen

– Ett viktigt steg framåt för att bygga Slipstenen som ska bli vårt nya moderna äldreboende för dem med störst omsorgsbehov, säger kommunalrådet Mikael Thalin (C). Nästa steg är att göra en upphandling av bygget så att kommunstyrelsen kan ta ställning till igångsättning.

Yrkanden och reservationer

Moderaterna yrkade på att avslå beslutet att anta detaljplanen.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 4 maj 2022