Fler nyheter från strategiutskottets möte den 28 februari

Publicerad: 1 mars 2023

Strategiutskottet bereder kommunövergripande frågor som ska beslutas av kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige. På sammanträdet den 28 februari diskuterades bland annat ny kostpolicy, en motion om att försöka byta elprisområde och ett medborgarförslag om att bygga nya särskilda boendet Slipstenen på Lillåvallen.

Orförandeklubba med gulddetaljer framför en öppen bok.

Sverigedemokraterna i Orsa lämnade i juni 2022 in en motion om att Orsa kommun tillsammans med Region Dalarna bör verka för att Dalarna flyttas till elområde 2.

Att tillhöra elområde 3 innebär inte en mindre säker och stabil tillgång till el, men det kan innebära att man tidvis betalar ett högre pris jämfört med elområde 1 och 2.

Elprisområden – så funkar det

Elprisområdesindelningen har funnits i Sverige sedan 2011 och bygger på att landet är uppdelat i fyra områden. I norr finns ett överskott av elproduktion, medan det i södra delarna av landet efterfrågas mer el än vad som produceras. Gränserna mellan elprisområden går där det finns en flaskhals eller begränsning i överföring, där det så kallade transmissionsnätet inte räcker till.

Elprisområdena beslutas av Svenska kraftverk – utifrån EU-regler

Tillsammans med Älvdalens kommun har Orsa fört en dialog med Svenska kraftnät för att undersöka hur kommunerna kan påverka elområdesindelningen.

Svenska kraftnät styr över det så kallade transmissionsnätet. Översyn av områdesindelningen sker löpande och kommer göras under 2023. Översynen görs dock helt utifrån EU:s regelverk, det innebär att Orsa kommun inte har någon möjlighet att påverka områdesindelningen.

Strategiutskottet kommer föreslå att kommunfullmäktige i Orsa fattar beslut om att motionen därmed är besvarad.

Kommunfullmäktige i Orsa tog vid sitt möte den 28 november 2022 emot ett medborgarförslag om att bygga det nya särskilda boendet på Lillåvallen och att bygga ny idrottsanläggning mellan E:45:an och Storgärdet. Motiveringen i förslaget är bland annat att skapa strövområden för de äldre och möjligheter till egna odlingar. Önskemål om en stor arena för sport och konserter lyfts också fram.

Kommunen har kommit långt i planerna för särskilt boende och kommunfullmäktige har beslutat att bygga detta på Storgärdet. Kommunen har under ett par år arbetat med en ny detaljplan och fått denna beslutad. Omsorgsverksamheten har under flera år arbetat med funktionsprogram som ligger till grund för ritningar av boendet och det upphandlingsunderlag som nu är färdigställt. Upphandling av boendet kommer att ske under våren med planerad byggstart under hösten 2023.

I projektet Slipstenen är det tänkt att skapa strövområden i anslutning till boendet samt möjliggöra odling eller andra aktiviteter inom boendet för att skapa trivsel och samvaro. Boendet är även i övrigt anpassat efter att kunna möta särskilda behov som är kopplade till demens.

Gällande Lillåvallen planeras fotbollsplanerna rustas och grusplanen vid ishallen kommer också att ses över för att kunna ge möjlighet att spela fotboll innan Lillåvallen är brukbar på våren.

Medborgarförslaget innebär så stora omprioriteringar att det skulle kräva många år av planering innan det eventuellt skulle kunna realiseras. Framtagande av två nya detaljplaner skulle också innebära stora investeringar såväl ekonomiskt som i tidsrymd. Medborgarförslaget innebär också stora kostnader i investeringar gällande en arena. Orsa kommun är i ett läge där vi inom de närmsta åren måste ha en lösning för särskilt boende som är av bra kvalitet för våra äldre och med en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Det bedöms därför inte vara möjligt att helt omkullkasta kommunens nuvarande tids- och investeringsplaner för att tillmötesgå medborgarförslaget.

Strategiutskottet godkände svaret som besvarat under sitt möte den 28 februari. Det är slutligen kommunfullmäktige som beslutar om svaret.

Strategiutskottet beslutade att godkänna utkastet för ny kostpolicy. Kostpolicyn är ett styrdokument och hjälpmedel för kostenhetens medarbetare men även för medarbetare inom lärande och omsorg.

Policyn beslutas varje mandatperiod och fokus i dokumentet för kommande mandatperiod ligger på hållbar utveckling, klimat och livsmedelsfrågor. Det är kommunfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut om kostpolicyn.

Läs mer om förslaget till kostpolicy här Länk till annan webbplats.

Strategiutskottet beslutade att det kommunala bolaget Orsa Lokaler AB får sälja fastigheten på Dalagatan 1. Det är nu upp till kommunfullmäktige att fatta beslut i denna principfråga - om försäljning är möjlig.

Det finns ännu inga konkreta planer på försäljning, beslutet syftar till att ge bolaget möjligheten i framtiden.

Läs mer om beslutet här

Kommunens revisorer har låtit revisionsfirman KPMG granska överförmyndaren.

Granskningen visar på brister kopplat till ledning och styrning av verksamheten, så som internkontroll och kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kommunen har i ett yttrande svarat på vilka förbättringsåtgärder man gjort eller kommer att genomförande.

Läs mer om granskningen och yttrandet här

Senast uppdaterad: 1 mars 2023