Nyheter från kommunfullmäktige 27 maj 2024

Publicerad: 28 maj 2024 Uppdaterad: 3 juni 2024

Nya bidrag till enskilda vägar, ny bostadsförsörjningsplan och godkännande av förra årets bokslut och kommunplan. Det var några av de ärenden som var uppe på kommunfullmäktiges agenda måndagen den 27 maj.

Ordförande med klubba.

Kommunfullmäktige fattade beslut om att införa ett nytt system med bidrag för enskilda vägar. Bidragen ersätter det avtal som funnits med Orsa Besparingsskog sedan 1975.

Läs mer om bidrag till enskilda vägar här

Kommunfullmäktige fattade beslut om att godkänna bokslutet och uppföljningen av kommunplan 2023.

Läs mer om uppföljning av kommunens mål och ekonomiska resultat här

Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandatperiod. Planeringen ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och se till att åtgärder för bostadsförsörjning planeras och genomförs.

Bostadsförsörjningsplan 2024-2030

Den nya bostadsförsörjningsplanen består av riktlinjer, underlag och handlingsplan för tidsperioden 2024-2030 och innehåller bland annat följande rekommendationer:

  • Planera för cirka 100 nya lägenheter/tomter till 2030.
  • Prioritera bostäder för inflyttare/arbetskraft, ungdomar samt äldre som bor i villa.
  • Planera för en variation av bostadstyper; villatomter, mindre lägenheter och bostadsrätter.
  • Fokusområden är södra Orsa, centrum och centrumnära områden samt Grönklitt/Fryksås.
  • Tomter för nyproduktion av enbostadshus behöver fokuseras till attraktiva lägen som sjönära, med utsikt, centrumnära eller med andra kvaliteter för att det ska vara möjligt att bygga nytt.
  • Höj attraktiviteten i befintliga områden, särskilt centrum och centrumnära områden.
  • Orsabostäder AB utvecklar befintliga lokaler och bostäder.
  • Vid detaljplanering beaktas bland annat landskapsbild och gestaltning, åtgärder för att främja permanentboende, goda och inkluderande livsmiljöer, hushållning med naturresurser och energi och möjligheter till hållbar livsstil i vardagen.
  • Genomför strategiska markköp för att långsiktigt skapa möjlighet till utveckling.

Utkastet för den nya bostadsförsörjningsplanen har varit ute på samråd under tidsperioden 28 november 2023 - 3 januari 2024, då har allmänheten och berörda organisationer kunnat tycka till om planen. Efter det har utkastet reviderats. Kommunstyrelsen beslutade under sitt möte den 13 maj att godkänna det reviderade förslaget till ny bostadsförsörjningsplan, det slutgiltiga beslutet om planen fattades av kommunfullmäktige den 27 maj.

 

Läs mer om bostadsförsörjning här

Senast uppdaterad: 3 juni 2024