Skolskjuts

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att anordna skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller av någon annan särskild omständighet.

Elever i grundskolan åker skolskjuts.

Skolskjuts anordnas för elever i grundskolan och grundsärskolan från elevens hem till och från skolan. Eleven har rätt till skolskjuts till den skola eleven tillhör geografiskt eller den skola vi har anvisat eleven till.

Avståndskrav

Eleven ska ha följande avstånd för att ha rätt till skolskjuts. Som skolväg räknas kortaste gångväg mellan elevens folkbokföringsadress och skolan.

 • Årskurs F-3 om skolväg är längre än 2 km
 • Årskurs 4–6 om skolväg är längre än 3 km
 • Årskurs 7–9 om skolväg är längre än 4 km

Eleven ska vara folkbokförd i Orsa kommun.

Undantag från avståndskravet

Sammanhållna bostadsområden

Eleven har rätt till skolskjuts om eleven är folkbokförd i något av dessa områden:

 • Storgärdet. För elever i årskurs F-3 på Bergetskolan.
 • Sandhed. För elever i årskurs F-3 på Kyrkbyns skola.

Farliga skolvägar

Eleven har rätt till skolskjuts om eleven måste gå längs eller passera någon av dessa vägar för att komma till sin skola och ingen planskild korsning finns.

 • Riksväg E:45
 • Högbackavägen
 • Landsvägen
 • Moravägen mellan rondellen vid riksväg E:45 och rondellen vid Järnvägsgatan

Fritidshem

Skolskjuts gäller endast till och från skolans ordinarie verksamhet. Resor till och från fritids räknas inte som skolskjuts, utan det ansvarar vårdnadshavaren för.

Om eleven har valt en annan skola än den geografiskt tillhör har eleven rätt till skolskjuts om eleven uppfyller avståndskravet till sin valda skola. Skolskjutsen måste rymmas inom den ordinarie skolskjutstrafiken och får inte blir en extra kostnad för oss.

Du ansöker om skolskjutsen inför varje läsår på blankett och lämnar till elevens rektor.

Fristående skola

Om eleven går på Skattunge Friskola betyder det att eleven valt en annan skola än den geografiskt tillhör. Samma regler gäller för eleven som vid skolval.

Ansök om skolskjuts

En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna. Eleven ska

 • bo ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna
 • uppfylla avståndskravet mellan båda sina bostadsadresser och skolan
 • gå i den skola den geografiskt tillhör eller den skola vi har anvisat eleven till. Om eleven går på egen vald skola kan skolskjutsen beviljas om den ryms inom den ordinarie skolskjutstrafiken från båda vårdnadshavarna.

Båda vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i Orsa kommun. Om eleven går i skolan i Orsa och bor växelvis i en annan kommun har eleven inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Du ansöker om skolskjutsen inför varje läsår på blankett och lämnar till elevens rektor.

Ansök om skolskjuts vid växelvis boende

Du kan ansöka om skolskjuts av särskilda skäl om eleven har

 • någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • någon annan särskild omständighet.

Skolskjutsen är en skoltaxi där flera resenärer åker med i samma bil.

Du ansöker om skolskjutsen inför varje läsår på blankett och lämnar till elevens rektor. Det är minst tre veckors handläggningstid innan skolskjutsen kan börja gälla.

Om du blir beviljad skolskjuts:

 • Behöver du göra ändringar ska du kontakta skoladministratören. Det är minst tre veckors handläggningstid innan ändringen kan börja gälla.
 • Du ansvarar för att kontakta Dalatrafik och avboka taxin vid till exempel sjukdom.
 • Om eleven inte längre behöver skolskjutsen ska du kontakta skoladministratören och berätta det.

Ansök om skolskjuts av särskilda skäl

Skada under skoltid

Om eleven skadar sig under skoltid eller på väg till eller från skolan ersätter kommunens elevförsäkring skoltaxi om behov finns. Du gör så här om eleven behöver skolskjuts:

 1. Ordna ett läkarintyg där det framgår varför och under vilken period eleven behöver skolskjuts.
 2. Gör en skadeanmälan på Protectors webbplatslänk till annan webbplats, bifoga läkarintyget.
 3. Protector skickar en bekräftelse till dig.
 4. Om eleven beviljas skolskjuts kommer du att få instruktioner från Protector.

Skada på fritiden

Om eleven skadar sig på fritiden ska du i första hand kontrollera om eleven har egen olycksfallsförsäkring som täcker kostnaden för skolskjuts.

Om du inte har någon olycksfallsförsäkring kan du ansöka om skolskjuts på blankett och lämna till elevens rektor. Du ska bifoga läkarintyg där det framgår varför och under vilken period eleven behöver skolskjuts.

Ansök om skolskjuts

Om eleven av någon anledning inte kan åka med ordinarie skolskjutstrafik kan du få ersättning för att själv skjutsa eleven till och från skolan. Det kallas för självskjuts.

Eleven ska ha rätt till skolskjuts och uppfylla avståndskravet.

Ansök om självskjuts

Om eleven byter folkbokföringsadress kan det påverka rätten till skolskjuts. Då kanske inte eleven har tillräckligt avstånd till skolan längre för att vara berättigad. Eleven kanske inte heller tillhör samma skola geografiskt, utan tillhör en annan skola.

Du ska informera skoladministratören innan eleven flyttar. Skoladministratören ger dig information om vad du behöver göra.

Om eleven inte kommer att tillhöra skolan geografiskt sett och du vill att eleven ska gå kvar på samma skola, ska du göra ett skolval. Då ska du fylla i en blankett och ge till skolans rektor. Det kan också hända att skolan väljer att behålla eleven om det inte finns någon ledig plats på andra skolan.

Läs mer om skolval och anvisad skola

Inför varje nytt läsår gör vi en ny bedömning om eleven har rätt till skolskjuts. Om eleven är beviljad skolskjuts får eleven sitt skolkort så här:

 • Om eleven har ett skolkort laddas en ny giltighetsperiod upp på skolkortet.
 • Nya elever får ett skolkort utskickat per post cirka en vecka innan skolstart.

Skolkortet är en värdehandling som eleven ska behålla under hela sin skolgång eller så länge eleven har rätt till skolskjuts. Vi kan spärra kortet om eleven inte längre är berättigad eller missbrukar kortet.

Om eleven inte har fått något skolkort inför nya läsåret kan eleven åka utan kort första veckan. Sedan måste eleven ha ett giltigt skolkort eller annan biljett för att få åka buss.

Information om skolkortet

 • Det gäller endast för resor till och från skolan.
 • Eleven kan göra två resor per dag, när som helst under dagen. Vid varje resa finns en övergångstid på två timmar så att eleven kan byta buss.
 • Eleven ska registrera kortet på bussen vid varje resa.
 • Kortet fungerar inte på helger och lov.
 • Det är personligt och får inte lånas ut till någon annan.
 • Skolkortet är märkt på baksidan med elevens namn och skola.

Om eleven tappar bort eller förstör skolkortet

Du ska anmäla detta till skoladministratören. Eleven får ett nytt skolkort. Det kostar 100 kr och du betalar det på skolan.

Lämna tillbaka skolkortet

När eleven slutar skolan, inte behöver skolskjuts eller inte har rätt till skolskjuts längre ska eleven lämna tillbaka skolkortet till skolan. Om eleven inte lämnar tillbaka skolkortet fakturerar skolan dig med 100 kr.

Om du har frågor om skolkortet kan du kontakta skoladministratören.

Tidtabeller och hållplatser hittar du på Dalatrafiks webbplats.länk till annan webbplats

Vi har alla ett ansvar för att resan till och från skolan är trygg och säker.

 • Som vårdnadshavare ansvarar du för barnets väg till och från bussen, och vid på- och avstigningsplatsen. Det är bra om ni tränar på hur man ska bete sig.
 • Du är också ansvarig för att ditt barn följer de regler som finns och agerar på ett trafiksäkert sätt. Det är viktigt att eleverna lyssnar på förarens instruktioner. Säkerhetsbälte är obligatoriskt.
 • Vi ska se till att det är säkert att kliva av och på bussen vid skolan.
 • Skolan ansvarar för elevernas väg mellan skolan och hållplatsen.
 • Skolan ska ge dig och ditt barn information och undervisning i hur man undviker olyckor.
 • Trafikbolaget ska se till bussarna är trygga och säkra.
 • Föraren ska se till att resan blir säker. Det är föraren som avgör om väglaget är trafiksäkert. Gör föraren bedömningen att det inte är det får föraren ställa in skolskjutsen.

Det är viktigt att ditt barn har reflexer på sig under den mörka årstiden, så att barnet är väl synligt både för bussföraren och andra trafikanter. Allra bäst är det med reflexväst.

Här kan du se våra områden på karta. länk till annan webbplats

På kartan kan du se våra

 • Geografiska upptagningsområden. Det område eleven är folkbokförd i är den skola eleven tillhör.
 • Klassade farliga skolvägar.
 • Avgränsningar för skolskjuts. Eleven ska vara folkbokförd utanför skolskjutsavgränsningen för att ha rätt till skolskjuts.

Välj de områden du är intresserad av i kartans lista till höger.

Senast uppdaterad: 18 januari 2021