Skolskjuts

Elever som är skrivna i Orsa kommun och har långt till skolan kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. Här hittar du information om hur du ansöker om skolskjuts, vem som kan få skolskjuts och hur du ska göra om eleven tappar bort sitt busskort.

Elever i grundskolan åker skolskjuts.

Elever i grundskolan och grundsärskolan kan ha rätt till skolskjuts om

 • det är långt mellan elevens bostad och skolan
 • eleven har en funktionsnedsättning
 • det är särskilda trafikförhållanden
 • det finns någon annan särskild omständighet.

Läs mer om våra regler nedan.

Skolskjuts anordnas för elever i grundskolan och grundsärskolan från elevens hem till och från skolan. Eleven har rätt till skolskjuts till den skola eleven tillhör geografiskt eller den skola vi har anvisat eleven till.

Avståndskrav

Eleven ska ha följande avstånd för att ha rätt till skolskjuts. Som skolväg räknas kortaste gångväg mellan elevens folkbokföringsadress och skolan.

 • Årskurs F-3 om skolväg är längre än 2 km
 • Årskurs 4–6 om skolväg är längre än 3 km
 • Årskurs 7–9 om skolväg är längre än 4 km

Eleven ska vara folkbokförd i Orsa kommun.

Undantag från avståndskravet

Sammanhållna bostadsområden

Eleven har rätt till skolskjuts om eleven är folkbokförd i något av dessa områden:

 • Storgärdet. För elever i årskurs F-3 på Bergetskolan.
 • Sandhed. För elever i årskurs F-3 på Kyrkbyns skola.

Farliga skolvägar

Eleven har rätt till skolskjuts om eleven måste gå längs eller passera någon av dessa vägar för att komma till sin skola och ingen planskild korsning finns.

 • Riksväg E:45
 • Högbackavägen
 • Landsvägen
 • Moravägen mellan rondellen vid riksväg E:45 och rondellen vid Järnvägsgatan

Fritidshem

Skolskjuts gäller endast till och från skolans ordinarie verksamhet. Resor till och från fritids räknas inte som skolskjuts, utan det ansvarar vårdnadshavaren för.

Elever i grundskolan

Du ansöker om skolskjuts i vår e-tjänst. Alla i grundskolan som behöver skolskjuts ska göra en ansökan. Det gäller även dig med barn som redan har skolskjuts idag. Du gör en ny ansökan inför varje läsår.

Du ska ansöka under perioden 15 mars till 6 april. Det går att göra ansökan under hela året, men en ansökan som skickas in efter ansökningsperioden får längre handläggningstid.

Ansök om skolskjuts i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Information om e-tjänsten:

 • Du loggar in och signerar ansökan med e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation kan din bank hjälpa dig att skaffa det.
 • Om eleven har två vårdnadshavare ska du ange kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren får information om att den ska signera ansökan. När båda vårdnadshavarna har signerat ansökan skickas den in.
 • E-tjänsten fattar automatiserade beslut baserade på skollagen och skolskjutsreglementet med vår bilaga. Vissa beslut hanteras manuellt.
 • Du kan logga in i e-tjänsten och se status på din ansökan under Mina sidor. Där kommer du att få ditt beslut om skolskjuts.
 • När du har skickat in din ansökan kan du och skolskjutshandläggaren kontakta varandra genom att skriva meddelanden i e-tjänsten.
 • Om dina förutsättningar förändras under läsåret, till exempel flytt och/eller byte av skola, ska du göra en ny ansökan.

Elever i grundsärskolan, familjehemsplacerade elever, elever med tillfälligt personnummer och skyddad identitet

Du ansöker om skolskjuts på blankett under perioden 15 mars till 6 april. Det går att ansöka under hela året, men en ansökan som skickas in efter 6 april får längre handläggningstid.

Skicka din ansökan till:

Skolskjuts
Orsa kommun
Box 23
794 21 Orsa

Ansökningsblankett skolskjuts , 151.2 kB.

Om eleven har valt en annan skola än den geografiskt tillhör har eleven rätt till skolskjuts om eleven uppfyller avståndskravet till den skolan eleven tillhör och till sin valda skola. Skolskjutsen måste rymmas inom den ordinarie skolskjutstrafiken och får inte blir en extra kostnad för oss.

Fristående skola

Om eleven går på Skattunge Friskola betyder det att eleven valt en annan skola än den geografiskt tillhör. Samma regler gäller för eleven som vid skolval.

En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna. Eleven ska

 • bo ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna
 • uppfylla avståndskravet mellan båda sina bostadsadresser och skolan
 • gå i den skola den geografiskt tillhör eller den skola vi har anvisat eleven till. Om eleven går på vald skola kan skolskjutsen beviljas om den ryms inom den ordinarie skolskjutstrafiken från båda vårdnadshavarna.

Båda vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i Orsa kommun. Om eleven går i skolan i Orsa och bor växelvis i en annan kommun har eleven inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Du kan ansöka om skolskjuts av särskilda skäl om eleven har

 • någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • någon annan särskild omständighet.

Det är minst tre veckors handläggningstid innan skolskjutsen kan starta från det att ditt barn blivit beviljad skolskjuts av särskilda skäl.

Bifoga intyg till din ansökan

När du ansöker ska du bifoga ett aktuellt intyg som styrker behovet av skolskjuts. Vårdnadshavare eller familjemedlem kan inte skriva intyget. Det ska skrivas av en sakkunnig och insatt part, till exempel läkare, psykolog, elevhälsan eller rektor.

Om intyg är inskickat tidigare och är giltigt även för den period som ansökan avser behöver du inte skicka in nytt intyg. Hänvisa i så fall till tidigare inskickat dokument.

Om du blir beviljad skolskjuts:

 • Skolskjutsen är en skoltaxi i linjetrafik där flera resenärer åker med i samma bil.
 • Du ansvarar för att kontakta Dalatrafik och avboka taxin vid till exempel sjukdom.
 • Om eleven inte längre behöver skolskjutsen ska du säga upp skolskjutsen i e-tjänsten Hantera skolskjuts.

Busskorten för skolskjuts kallas för skolkort. Inför varje nytt läsår gör vi en ny bedömning om eleven har rätt till skolskjuts. Om eleven blir beviljad skolskjuts får eleven sitt skolkort såhär:

 • Om eleven har ett skolkort laddas en ny giltighetsperiod upp på skolkortet.
 • Nya elever får ett skolkort utskickat per post cirka en vecka innan skolstart.

Om eleven inte har något skolkort inför nya läsåret kan eleven åka utan kort första veckan. Sedan måste eleven ha ett giltigt skolkort eller annan biljett för att få åka buss.

Skolkortet är en värdehandling som eleven ska behålla under hela sin skolgång eller så länge eleven har rätt till skolskjuts. Vi kan spärra kortet om eleven inte längre är berättigad eller missbrukar kortet.

Information om skolkortet

 • Det gäller endast för resor till och från skolan.
 • Eleven ska registrera kortet på bussen vid varje resa.
 • Kortet fungerar inte på sommarlov och jullov.
 • Det är personligt och får inte lånas ut till någon annan.
 • Skolkortet är märkt på baksidan med elevens namn och skola.

Om du har frågor om skolkortet kan du kontakta skoladministratören.

Om eleven tappar bort eller förstör skolkortet

Du ska beställa ett nytt skolkort i vår e-tjänst om skolkortet är borttappat, trasigt eller har tekniskt fel.

Ett nytt skolkort kostar 100 kr. Du kan välja att betala det i e-tjänsten eller på skolan.

Beställ nytt skolkort i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Lämna tillbaka skolkortet

Du ska lämna tillbaka skolkortet till skolan när eleven slutar skolan, inte behöver skolskjuts längre eller inte har rätt till skolskjuts längre.

Om eleven inte lämnar tillbaka skolkortet fakturerar skolan dig med 100 kr.

Säg upp skolskjutsen i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Skada under skoltid

Om eleven skadar sig under skoltid eller på väg till eller från skolan ersätter kommunens elevförsäkring skoltaxi om behov finns. Du gör så här om eleven behöver skolskjuts:

 1. Ordna ett läkarintyg där det framgår varför och under vilken period eleven behöver skolskjuts.
 2. Gör en skadeanmälan på Protectors webbplats Länk till annan webbplats., bifoga läkarintyget.
 3. Protector skickar en bekräftelse till dig.
 4. Om eleven beviljas skolskjuts kommer du att få instruktioner från Protector.

Skada på fritiden

Om eleven skadar sig på fritiden ska du i första hand kontrollera om eleven har egen olycksfallsförsäkring som täcker kostnaden för skolskjuts.

Om du inte har någon olycksfallsförsäkring kan du ansöka om skolskjuts. Du ska bifoga läkarintyg där det framgår varför och under vilken period eleven behöver skolskjuts.

Om eleven av någon anledning inte kan åka med ordinarie skolskjutstrafik kan du få ersättning för att själv skjutsa eleven till och från skolan. Det kallas för självskjuts.

Eleven ska ha rätt till skolskjuts och uppfylla avståndskravet.

Ansök om självskjuts , 159.6 kB.

Om eleven byter folkbokföringsadress kan det påverka rätten till skolskjuts. Då kanske inte eleven har tillräckligt avstånd till skolan längre för att vara berättigad. Eleven kanske inte heller tillhör samma skola geografiskt, utan tillhör en annan skola.

 • Du ska skicka in en ny ansökan om skolskjuts.
 • Du ska informera skoladministratören innan eleven flyttar. Skoladministratören ger dig information om vad du behöver göra.

Om eleven inte kommer att tillhöra skolan geografiskt sett och du vill att eleven ska gå kvar på samma skola, ska du göra ett skolval. Då ska du fylla i en blankett och ge till skolans rektor. Det kan också hända att skolan väljer att behålla eleven om det inte finns någon ledig plats på andra skolan.

Läs mer om skolval och anvisad skola.

Vi har alla ett ansvar för att resan till och från skolan är trygg och säker.

 • Som vårdnadshavare ansvarar du för barnets väg till och från bussen, och vid på- och avstigningsplatsen. Det är bra om ni tränar på hur man ska bete sig.
 • Du är också ansvarig för att ditt barn följer de regler som finns och agerar på ett trafiksäkert sätt. Det är viktigt att eleverna lyssnar på förarens instruktioner. Säkerhetsbälte är obligatoriskt.
 • Vi ska se till att det är säkert att kliva av och på bussen vid skolan.
 • Skolan ansvarar för elevernas väg mellan skolan och hållplatsen.
 • Skolan ska ge dig och ditt barn information och undervisning i hur man undviker olyckor.
 • Trafikbolaget ska se till bussarna är trygga och säkra.
 • Föraren ska se till att resan blir säker. Det är föraren som avgör om väglaget är trafiksäkert. Gör föraren bedömningen att det inte är det får föraren ställa in skolskjutsen.

Det är viktigt att ditt barn har reflexer på sig under den mörka årstiden, så att barnet är väl synligt både för bussföraren och andra trafikanter. Allra bäst är det med reflexväst.

Här kan du se våra områden på karta. Länk till annan webbplats.

På kartan kan du se våra

 • Geografiska upptagningsområden. Det område eleven är folkbokförd i är den skola eleven tillhör.
 • Klassade farliga skolvägar.
 • Avgränsningar för skolskjuts. Eleven ska vara folkbokförd utanför skolskjutsavgränsningen för att ha rätt till skolskjuts.

Välj de områden du är intresserad av i kartans lista till höger.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021