Nyheter från kommunstyrelsens möte 13 mars 2023

Publicerad: 15 mars 2023

Här kommer en sammanfattning av några av de ärenden som var uppe på kommunstyrelsens agenda måndagen den 13 mars.

Ordförande med klubba.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden i Orsa kommun. Kommunen har nu svarat IVO.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomför en tillsyn i alla svenska kommuner för säkerställa att kommunerna i sin roll som vårdgivare gör vad som krävs för att de äldre som bor på SÄBO ska få en god och säker vård.

Tillsynen har gjorts genom granskning av kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler, enkäter till sjuksköterskor och patienter samt inspektioner och intervjuer på plats i kommunen under hösten 2022. Det har nu resulterat i ett beslut som kom i slutet av januari 2023.

IVO har granskat följande fyra områden:

  • Individuell bedömning och kompetensnivå.
  • Läkemedelshantering.
  • Vård i livet slutskede.
  • Dokumentation och personalkontinuitet.

Här kan du läsa mer om IVO:s granskning av särskilda boenden i Orsa kommun Länk till annan webbplats.

IVO:s kritik

Det framkommer en del positiva delar i IVO:s beslut. Det handlar till exempel om att alla intervjuade patienter känner sig trygga med den personal som hjälper dem och att det redan pågår kompetenshöjande insatser. Men IVO påtalar också brister inom alla fyra områden.

Den personal som gör medicinska bedömningar bedöms inte ha tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning. Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det anses saknas tillräcklig kontinuitet i personalgruppen för att främja en god vård. IVO kritiserar även kommunen för att det genomförs alldeles för få dokumenterade läkemedelsgenomgångar och så kallade brytpunktsamtal av de ansvariga läkarna.

– Svaret i korthet bygger på att vi har tagit till oss synpunkterna. Det är viktiga problem som IVO belyser. Vissa åtgärder har redan gjorts och vi fortsätter att jobba med kvalitetshöjande insatser inom dessa områden, säger omsorgschef Jesper Karlsson.

Kommunstyrelsen beslutade under sitt möte att fastighetsbolaget Orsa Lokaler AB får möjlighet att sälja fastigheten på Dalagatan 1. Det är nu upp till kommunfullmäktige att fatta slutgilitigt beslut i denna principfråga, om försäljning är möjlig.

Det finns inga konkreta planer på försäljning, beslutet syftar till att ge bolaget möjligheten i framtiden.

Här kan du läsa mer om förslaget att låta OLAB sälja fastigheten på Dalagatan 1

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna utkastet för ny kostpolicy. Kostpolicyn är ett styrdokument och hjälpmedel för kostenhetens medarbetare men även för medarbetare inom lärande och omsorg. Det är kommunfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut om kostpolicyn.

Policyn beslutas varje mandatperiod och fokus i dokumentet för kommande mandatperiod ligger på hållbar utveckling, klimat och livsmedelsfrågor.

Här kan du läsa mer om förslaget till ny kostpolicy

Kommunens revisorer har låtit revisionsfirman KPMG granska överförmyndaren. Granskningen visar på brister kopplat till ledning och styrning av verksamheten, så som internkontroll och kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Kommunen har skrivit ett yttrande som svar på kritiken, och kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte att ställa sig bakom yttrandet.

Här kan du läsa mer om granskningsrapporten

Orsa kommun har tagit emot ett medborgarförslag från en privatperson som vill att kommunen ändrar beslutet om hur många barn per heltidsanställd som får finnas inom barnomsorgen. Idag är maxantalet sex barn per heltidsanställd vuxen. Förslagsskrivaren föreslår att siffran ändras till max fem.

Utskottet för Lärande (politikerna) har haft frågan uppe på sin agenda. Där föreslår man att verksamhet Lärande (tjänstepersonerna) ska utreda vad det innebär pedagogiskt, organisatoriskt och ekonomiskt om maxantalet ändras till fem barn per heltidsanställd. Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget om att utreda frågan. Det är slutligen kommunfullmäktige som fattar beslut om medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige i Orsa tog vid sitt möte den 28 november 2022 emot ett medborgarförslag om att bygga det nya särskilda boendet på Lillåvallen och att bygga ny idrottsanläggning mellan E:45:an och Storgärdet. Motiveringen i förslaget är bland annat att skapa strövområden för de äldre och möjligheter till egna odlingar. Önskemål om en stor arena för sport och konserter lyfts också fram.

Kommunen har kommit långt i planerna för särskilt boende och kommunfullmäktige har beslutat att bygga detta på Storgärdet. Kommunen har under ett par år arbetat med en ny detaljplan och fått denna beslutad. Omsorgsverksamheten har under flera år arbetat med funktionsprogram som ligger till grund för ritningar av boendet och det upphandlingsunderlag som nu är färdigställt. Upphandling av boendet kommer att ske under våren med planerad byggstart under hösten 2023.

I projektet Slipstenen är det tänkt att skapa strövområden i anslutning till boendet samt möjliggöra odling eller andra aktiviteter inom boendet för att skapa trivsel och samvaro. Boendet är även i övrigt anpassat efter att kunna möta särskilda behov som är kopplade till demens.

Gällande Lillåvallen planeras fotbollsplanerna rustas och grusplanen vid ishallen kommer också att ses över för att kunna ge möjlighet att spela fotboll innan Lillåvallen är brukbar på våren.

Medborgarförslaget innebär så stora omprioriteringar att det skulle kräva många år av planering innan det eventuellt skulle kunna realiseras. Framtagande av två nya detaljplaner skulle också innebära stora investeringar såväl ekonomiskt som i tidsrymd. Medborgarförslaget innebär också stora kostnader i investeringar gällande en arena. Orsa kommun är i ett läge där vi inom de närmsta åren måste ha en lösning för särskilt boende som är av bra kvalitet för våra äldre och med en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Det bedöms därför inte vara möjligt att helt omkullkasta kommunens nuvarande tids- och investeringsplaner för att tillmötesgå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsen godkände svaret som besvarat under sitt möte den 13 mars. Det är slutligen kommunfullmäktige som beslutar om svaret.

Sverigedemokraterna i Orsa lämnade i juni 2022 in en motion om att Orsa kommun tillsammans med Region Dalarna bör verka för att Dalarna flyttas till elområde 2.

Att tillhöra elområde 3 innebär inte en mindre säker och stabil tillgång till el, men det kan innebära att man tidvis betalar ett högre pris jämfört med elområde 1 och 2.

Elprisområden – så funkar det

Elprisområdesindelningen har funnits i Sverige sedan 2011 och bygger på att landet är uppdelat i fyra områden. I norr finns ett överskott av elproduktion, medan det i södra delarna av landet efterfrågas mer el än vad som produceras. Gränserna mellan elprisområden går där det finns en flaskhals eller begränsning i överföring, där det så kallade transmissionsnätet inte räcker till.

Elprisområdena beslutas av Svenska kraftverk – utifrån EU-regler

Tillsammans med Älvdalens kommun har Orsa fört en dialog med Svenska kraftnät för att undersöka hur kommunerna kan påverka elområdesindelningen.

Svenska kraftnät styr över det så kallade transmissionsnätet. Översyn av områdesindelningen sker löpande och kommer göras under 2023. Översynen görs dock helt utifrån EU:s regelverk, det innebär att Orsa kommun inte har någon möjlighet att påverka områdesindelningen.

Kommunstyrelsen kommer föreslå att kommunfullmäktige i Orsa fattar beslut om att motionen därmed är besvarad.

Senast uppdaterad: 15 mars 2023