Hemtjänst och hjälp i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du ansöka om hjälp i hemmet. Du kan ansöka om bistånd för hemtjänst, trygghetslarm, ledsagning, hjälpmedel, bostadsanpassning och anhörigstöd.

Vilken hjälp kan jag ansöka om?

Med hjälp av hemtjänsten kan vi göra det möjligt för dig att bo kvar i ditt hem när du behöver stöd i din vardag. Omfattningen av ditt hemtjänstbehov kan variera och utgår ifrån det bistånd som du har beviljats. Hemtjänsten kan hjälpa dig med:

 • personlig omsorg, till exempel hjälp med mat (värma, lägga upp eller mata), förflyttningar, personlig hygien, toalettbesök eller på- och avklädning.
 • service i hemmet, såsom städning, hjälp med tvätt, inköp av mat och andra behov.

Utförare

I dagsläget finns inga privata utförare i Orsa kommun. Det är kommunen som utför all hemtjänst.

Orsa kommun har cirka 50 personer med tillsvidareanställning där majoriteten är undersköterskor. Vi kan erbjuda hjälp på flera olika språk, finska, meänkieli, tyska, ryska, spanska, litauiska, thailändska, arabiska, engelska, bulgariska, romska, serbiska, rumänska och orsamål.

Vi har ett strukturerat systematiskt kvalitetsarbete för att säkra att våra hemtjänsttagare får insatser av god kvalitet.

Kontinuitet och trygghet

 • Vi arbetar för att din vardag ska se ut som den du är van vid.
 • Målsättningen är att du som har hemtjänst så långt det är möjligt ska få besök av samma personer från personalgruppen.
 • Du får två kontaktpersoner, varav minst en är undersköterska.
 • Respekten för dig och ditt hem är en viktig del i vårt arbete.
 • Du ska kunna leva så självständigt som möjligt med hjälp av hemtjänsten.
 • Hemtjänsten stöttar dig med det som du själv inte kan göra enligt de insatser du fått från handläggare.
 • Insatserna utformas utifrån dina behov och förutsättningar. För att du själv ska få inflytande är du med i planeringen kring hur och när din hjälp ska utföras.
 • Oavsett var i kommunen du är bosatt så kommer hemtjänsten hem till dig.
 • Hemtjänst finns tillgänglig dygnet runt på alla årets dagar.
 • Hemtjänsten använder digitala lås för att undvika onödig nyckelhantering och av säkerhetsskäl.
 • Vi kan erbjuda trygghetskamera och läkemedelsskåp med påminnelsefunktion för att du ska kunna känna dig trygg i ditt hem.

 

Om du av någon anledning känner dig otrygg i hemmet kan du ansöka om ett trygghetslarm. Du betalar en månadsavgift för larmet.

Avgifter och taxor för stöd och omsorg

När du trycker på larmet får du kontakt med larmcentralen som tar emot ditt samtal, utan att du behöver lyfta på luren. Larmcentralen kontaktar hemtjänsten som kommer och hjälper dig.

Om du inte klarar av att ta dig fram i samhället på egen hand, till exempel på grund av psykiska eller fysiska funktionshinder, kan du få hjälp av en ledsagare.

Syftet med ledsagning är att bryta den isolering som äldre och funktionshindrande kan drabbas av och möjliggöra för den enskilde att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet.

Ledsagning innebär i regel endast hjälp med förflyttningen från en punkt till en annan. Om du dessutom behöver hjälp under själva aktiviteten kan du ha rätt att få hjälp av en följeslagare.

Ledsagning beviljas inte för resor till sjukvårdsinsatser, då detta normalt sett är regionens ansvar (sjukresor).

I Orsa kommun finns det möjlighet för dig som vårdar eller ger stöd till någon närstående i hemmet att få avlastning genom att Orsa kommuns hemtjänst går in och avlöser dig vid något tillfälle.

Det är en möjlighet för dig att få känna dig trygg när du behöver lämna hemmet för till exempel inköp, läkarbesök eller rekreation för egen del.

Avlösningen är kostnadsfri upp till 10 timmar per månad förutsatt att personen inte har några andra insatser från kommunen (trygghetslarm undantaget). Tid utöver det beräknas enligt hemtjänsttaxan.

Behöver du utökat stöd under en kortare period finns kommunens växelboende. På boendet finns personal dygnet runt.

Växelvård kan beviljas enskild person:

 • som har anhöriga som är i behov av tillfällig eller regelbunden avlastning (växelvård) i omvårdnadsarbetet.

En plats kräver ett biståndsbeslut från handläggare vid Norra Dalarnas Myndighetsservice.

Ansök om avlastning för anhörig (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Ansök om hjälp i hemmet

Du kan ansöka om hjälp i hemmet, så kallat bistånd, via vår e-tjänst. Du ansöker genom att logga in med BankID och följer sedan instruktionerna i e-tjänsten. Om du inte har BankID kan du istället ladda ner en blankett. Du hittar blanketten på första sidan i e-tjänsten.

Ansök om bistånd för hjälp i hemmet (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

 1. En handläggare kommer kontakta dig och/eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd.

 2. Handläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver handläggaren information från andra än dig, till exempel sjukvården eller anhöriga. Vi behöver ditt samtycke för att få inhämta denna information.

 3. Handläggaren gör en bedömning av dina behov och din rätt till hjälp. Det är ditt individuella behov tillsammans med socialtjänstlagen (SoL) och kommunens riktlinjer som ligger till grund för beslutet. Utgångspunkten i socialtjänstlagen är att om man kan klara något själv så ska man göra det själv. Lagen slår också fast att hjälpen från kommunen ska tillförsäkra den hjälpbehövande en skälig levnadsnivå.

 4. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.
  • Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp att överklaga av handläggaren som fattat beslutet.
  • Om din ansökan beviljas verkställs beslutet och det stöd du är beviljad påbörjas.

Hemtjänstpersonalen, dina två utsedda kontaktpersoner, ska tillsammans med dig skriva en plan för dina hemtjänstinsatser, denna plan kallas genomförandeplan.

Planen ska skrivas senast 14 dagar efter att dina insatser har påbörjats. Genomförandeplanen gör det tydligt för både dig och personalen vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska göra det. Genomförandeplanen följs upp regelbundet tillsammans med dig. Insatserna som beskrivs i genomförandeplanen är de insatser som du fått i ditt beslut från din handläggare.

Du får ett exemplar av genomförandeplanen som förvaras hemma hos dig.

Här finns information om hur lång handläggningstiden är för ärenden och hur lång väntetid det är för hemtjänst.

Handläggning- och utredningstider fram till beslut

Enligt lag är vi skyldiga att ge dig en skyndsam handläggning av ditt ärende. Hur lång tid det tar att utreda ditt ärende beror dock på en mängd olika faktorer. Det beror bland annat på hur omfattande dina behov är, vilken grad av hjälp i hemmet du behöver.

Handläggningstid för ärenden inom socialtjänstlagen (SoL) kan variera på mellan 1-5 veckor, under förutsättning att korrekt underlag har lämnats till handläggaren. Ärenden som kräver mindre utredning kan vara klara på ett par dagar, exempelvis trygghetslarm. Ärenden som gäller omfattande hjälp i hemmet kan ta längre tid.

Handläggningstid för ärenden inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan variera stort, beroende på ärendets omfattning och art. Dock ska handläggning enligt lag ske skyndsamt.

Väntetid för hemtjänst och trygghetslarm

När du fått beslut om hemtjänst eller trygghetslarm verkställs beslutet, i normalfallet inom två dygn.

Vad kostar det?

Mer hjälp i hemmet

Anmäl oro för en person som misstänks fara illa

Du behöver inte veta säkert om något är fel. Det räcker att du känner en oro för att göra en anmälan. Det är sedan Norra Dalarnas myndighetsservice som utreder och erbjuder personen stöd eller hjälp.

Anmäl oro (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Har du synpunkter eller klagomål på hjälpen du fått?

Om du har klagomål på hjälpen du fått i ditt hem, till exempel hemtjänsten, kan du lämna en synpunkt i vår e-tjänst.

Lämna en synpunkt (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024