Beslutat av Kommunstyrelsen i Orsa

På kommunstyrelsens digitala sammanträde den 1 februari beslutades det bland annat om efterskänkning av tillsynsavgifter, byggnation av särskilt boende och förlängning av undervisning på Orsa Lärcentrum.

Ordförandeklubba ligger på lagboken, Sveriges Rikes Lag. Foto.

Här kommer en lista på de viktigaste frågorna som beslutades under måndagens sammanträde.

Efterskänkning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ändra tillsynsavgifterna för serveringstillstånd för åren 2020 och 2021 till en nivå om 0 kr. Läs mer om bakgrunden till beslutet här.

Svar på medborgarförslag om mat i hemtjänsten
Till kommunfullmäktige den 24 februari 2020 kom ett medborgarförslag gällande
leverans av färdiglagad, varm mat till hemtjänsttagare i Orsa.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att lämna medborgarförslaget utan bifall men med tillägget att utvärdera konsekvenserna av beslutet att upphöra med matdistriubutioen 1 maj 2020. Läs mer om bakgrunden till beslutet här.

Kvalitetsredovisning lärande, huvudmannarapport läsåret 2019/2020
Kvalitetsredovisningen innehåller information om läsåret som gått och vilka förändringar som görs inför nästa läsår.

Sammanfattningsvis har grundskolan fortfarande mycket hög andel legitimerad personal, 92 % i jämförelse med rikets 83 %. Elevernas upplevda studiero har ökat från 67 % till 76 % och en hög andel, 88 %, känner sig trygga i skolan. Fler elever är behöriga att läsa vidare på gymnasiet. Förskolan har jobbat med vägledande samspel, ICDP, där syftet är att lyfta det positiva som sker i vardagen hos alla individer, att välja att se glädjen och det positiva.

Vill du läsa hela kvalitetsredovisningen kan du ladda ner den som PDF.

Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsredovisningen för verksamhetsområde lärande för läsåret 2019/2020.

Förlängning av undervisning för årskurs 9 på OLC
Kommunstyrelsen beslutade att förlänga undervisningen på Orsa Lärcentrum för eleverna i årskurs 9 till den 1 mars 2021. Läs mer om bakgrunden till beslutet här.

Byggnation av särskilt boende
Under arbetet med ramprogrammet, som beskriver vilka funktioner som ska finnas i det nya äldreboendet, har det framkommit att ytan behöver vara större än vad man tidigare planerat för. Investeringskostnaderna för att bygga det nya särskilda boendet Slipstenen, som ska ersätta Lillåhem och Orsagården, kommer att bli högre än vad kommunen tidigare räknat med. Hyran för det färdiga boendet beräknas dock att rymmas inom befintlig budget.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att

  • bygga särskilt boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag.
  • kommunstyrelsen får efter genomförd upphandling fatta beslut om igångsättning.

Kristdemokraterna och Moderaterna ville återremittera ärendet för ytterligare utredning.

Läs mer om bakgrunden till beslutet här.

Senast uppdaterad: 4 februari 2021