Hur fungerar en kommun?

Kommunen ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner, till exempel barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst, brandkår och renhållning. En del uppgifter är lagstadgade och som alla kommuner måste göra, andra uppgifter väljer kommunerna själva vad de ska prioritera.

Kommunalt självstyre
I Sverige ha vi något som kallas för kommunalt självstyre, det innebär att kommunen själv bestämmer hur resurserna ska fördelas och hur arbetsuppgifterna ska hanteras. För att finansiera verksamheten har kommunen rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna. Skatten står för en stor del av kommunens inkomst.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De fungerar som kommunens “riksdag” och fattar de övergripande besluten och målen.

Kommunfullmäktige består av förtroendevalda politiker som väljs direkt av kommunens medborgare vart fjärde år. Det innebär att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och följa hur kommunen utför sitt uppdrag.

Läs mer här om kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens “regering” samt leder och samordnar kommunens verksamheter och förbereder ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om.

Läs mer om kommunstyrelsen

Nämndernas uppgift är att anpassa de mål som kommunfullmäktige har beslutat om till sina egna ansvarsområden.

Varje styrelse eller nämnd styr en förvaltning som består av tjänstepersoner.

Läs mer om kommunens olika nämnder

Förvaltningarna, eller verksamheterna som vi kallar dem i Orsa, ansvarar för kommunens olika uppgifter, handlägger ärenden, genomför uppdrag och ger stöd till de politiker som de är kopplade till. Verksamheterna ska arbeta utifrån de mål och riktlinjer som politikerna beslutat om.

Läs mer här vad varje verksamhet arbetar med

Senast uppdaterad: 7 september 2022