Revisorer

Kommunens revisorer är förtroendevalda politiker som utses av kommunfullmäktige. Det är revisorernas uppgift att kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett bra sätt.

Revisionen ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet och ekonomiska redovisningar. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga biträden från en revisionsbyrå som utför det praktiska revisionsarbetet. Revisionens syfte är att hjälpa till med att utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten.

Revisionen ska utföras på ett oberoende sätt
Revisionsuppdraget är ett kommunalt förtroendeuppdrag som ska utföras på ett oberoende sätt. Revisorerna ska därför objektivt, sakligt och självständigt granska och pröva kommunens verksamheter.

Revisionens uppdrag
Uppdraget omfattar att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnder, styrelser, beredningar och i kommunens företag. Resultatet av granskningarna presenteras i en revisionsberättelse och en granskningsrapport.

Kommunens revisorer
Orsa kommun har fem förtroendevalda revisorer. De har tillgång till upphandlad revisionsexpertis.

Kommunens revisorer

Revisorer

Telefon

Mejladress

Elsmari Laggar Bärjegård (C), ordförande

070-306 88 70

elsmari.laggar-barjegard@orsa.se

Susanne Andersson (S),
vice ordförande

070‑625 13 61

susanne.andersson@orsa.se

Elisabeth Langran (KD),
revisor

073-218 48 11

elisabeth.langran@orsa.se

Mattias Eriksson (M),
revisor

070-754 00 71


Kåre Olsson,
revisor

070‑690 55 80

kaare.olsson@orsa.se

 

Revisor till Brandkåren Norra Dalarna: Kåre Olsson

Revisionsrapporter och granskningar

Senast uppdaterad: 11 mars 2024