Invånardialog i Orsa kommun

Invånardialog är ett sätt för dig som invånare, företagare och besökare att bli mer delaktig i kommunens utveckling. På den här sidan kan du läsa mer om pågående dialoger och hur Orsa kommun jobbar med invånardialog.

En grupp människor sitter och pratar och lyssnar på varandra.

Orsa kommun jobbar med dialog i det vardagliga kommunikationsarbetet. Men i vissa frågor använder vi något vi kallar strukturerad invånardialog. Det är ett sätt för kommunen att få in fler perspektiv och skapa bättre beslutsunderlag i olika frågor och ärenden.

Aktuella invånardialoger

Här kan du läsa kort om invånardialoger som Orsa kommun jobbar med just nu.

Kommunen behöver information om vilka frågor som invånare vill ha dialog kring och på vilket sätt man skulle önska att dialogen går till.

I maj 2023 deltog kommunen på mässan Orsa Expo, och genomförde då en dialog på mässan med en enkät. Enkäten lades också ut på kommunens webbplats under några veckor och har även skickats ut till vissa målgrupper specifikt. Nu pågår arbetet med att sammanställa resultatet och se över hur kommunen ska gå vidare.

Vid frågor, kontakta Henrik Göthberg, verksamhetschef för service och utveckling.

Med anledning av Dalavinds ansökan om att uppföra en vindkraftpark inom områdena Noppikoski och Jordikamäck får Orsa kommuns invånare möjlighet att yttra sig i frågan genom en folkomröstning. Folkomröstningen hålls i samband med valet till EU-parlamentet den 9 juni nästa år. Alla politiska partier i kommunen har lovat att respektera utfallet av den rådgivande folkomröstningen.

Här kan du läsa mer om folkomröstningen

Vid frågor, kontakta Carolina Sandvik, enhetschef för gemensamt stöd och medborgarservice.

Kommunstyrelsen har beslutat att Orsa kommun under åren 2023– 2025 ska genomföra en invånardialog på temat inkludering. Tanken är att invånardialogen ska öka möjlighet till delaktighet i de frågor som berör invånarna och öka känslan av tillhörighet till platsen Orsa kommun och samhället i stort.

Kommunen jobbar med att kartlägga faktorer som bidrar till inkludering genom att sammanställa statistik från olika källor. Underlaget ska ligga till grund för kommande dialoginsatser.

Dessutom pågår bland annat följande aktiviteter just nu:

 • Visionspeng (vardagsrummet, odlingsprojekt med mera)
 • Elevrådsutbildningar
 • Ökad integration
  - Studiecirkel nyanlända och föreningsliv
  - Nyanlända kvinnor lär sig cykla
  - Gruppträning, motion
 • Steget före – identifiera vuxna hemmasittare
 • Trygghetsarbete – dialog under krisberedskapsveckan
 • Unga kommunutvecklare på helår

Vid frågor, kontakta Henrik Göthberg, verksamhetschef för service och utveckling.

Samråd är en form av dialog som sker på ett strukturerat sätt utifrån krav i lagstiftning. Det kan till exempel handla om möjligheten för privatpersoner, organisationer och myndigheter att få tycka till i planering av nya detaljplaner. En detaljplan är ett dokument som anger vad mark- och vattenområden får användas till och vad som får byggas inom ett område. En detaljplan är ofta det första steget som tas när något ska byggas.

I länken nedan kan du se vilka pågående planer och projekt som miljö- och byggnadsförvaltningen hanterar just nu:
Läs mer om pågående projekt på miljö- och byggnadsförvaltningen här.

Samråd kan även hållas i frågor som rör miljö, bostäder eller andra stora utvecklingsfrågor:
Ny kretsloppsplan

Ny bostadsförsörjningsplan

När kan kommunen genomföra en invånardialog?

En invånare, tjänsteperson eller förtroendevald kan föreslå att kommunen genomför en invånardialog i en viss fråga. Ärendet måste vara påverkbart och beslutsfattarna påverkbara i frågeställningen. Det måste också finnas resurser att genomföra dialogen på ett bra sätt. Kommunstyrelsen beslutar i november varje år om vilka större dialoger som ska genomföras kommande år.

Formen för våra dialoger – målgrupper, representation och metod

Vem eller vilka som kan vara med i en invånardialog beror lite på frågeställningen. Ibland gör vi dialoger för vissa målgrupper som berörs av en specifik fråga, ibland kan dialogen vara öppen för alla. I vissa fall, ofta i mer komplexa frågeställningar, söker vi aktivt efter deltagare för att skapa en bred representation i deltagandet.

Vilken metod som används beror på frågeställningen och tiden som finns till förfogande för dialogen. Fysiska möten är ofta bra, men ibland kan en enkät på webben vara det bästa, snabbaste och mest effektiva.

Återkoppling – vad händer sen?

Du som deltar i en dialog ska alltid få återkoppling på vad som händer i ärendet och vad dialogen bidragit med. Det ska kännas meningsfullt att delta i en invånardialog.

Att vara med och säga sin åsikt är att vara med och påverka. Men att delta i en dialog leder inte alltid till att man får som man vill. När folkvalda politiker eller tjänstepersoner ska fatta beslut har de ofta många olika röster och åsikter att ta hänsyn till. Men med det sagt är allas röster och åsikter i en dialog mycket värda. Kommunen behöver lyssna och ta hänsyn till olika åsikter för att fatta bra beslut.

Invånardialogen är i utveckling

Orsa kommun jobbar med att invånardialog ska vara en del av verksamheternas vardag. Vilka frågor vi för dialog om och hur vi jobbar med dialogen kommer vi att utveckla steg för steg ju mer vi lär oss om vad som fungerar bra.

Har du synpunkter eller tankar om hur vi kan bli bättre? Kontakta kommunikationsenheten i kommunen.

Kommunen jobbar med olika nivåer av delaktighet i invånardialoger. Det är frågeställningen som avgör vilken nivån är:

 • Information
  Information är en förutsättning för att invånare ska ha insyn i kommunens verksamheter, ärenden och beslut. Ibland finns inte förutsättningarna för kommunenen att genomföra en dialog, då ska åtminstone information om en fråga finnas tillgänglig för att kunna skapa möjligheten till delaktighet.
 • Enkel invånardialog
  Frågan har karaktären av en konsultation. Vi vill höra vad invånaren tycker. Det kan handla om frågeställningar där invånaren får olika alternativ att välja mellan.
 • Fördjupad invånardialog
  Frågan har karaktären av en öppen frågeställning där kommunen lyssnar på berörda målgrupper. Vi vill veta hur kommunen bör hantera en viss fråga.
 • Komplex invånardialog
  Frågan har karaktären av en medskapande invånardialog där kommunen inte alltid står för formuleringen eller tolkningsföreträdet. Vi vill skapa positiv samhällsutveckling tillsammans med våra invånare. Här behöver kommunen jobba uppsökande för att nå individer och grupper som vanligtvis inte kommer till tals för att synliggöra olika perspektiv. Det är kommunstyrelsen som beslutar om att genomföra en komplex dialog.

Bakgrunden till invånardialogarbetet finns i kommunens vision Orsa 2050. I den anges att kommunen ska sträva efter att skapa Sveriges bästa invånardialog.

I Orsa finns en naturlig närhet och ständiga samtal mellan invånare, besökare, föreningar och företagare. Här finns en välkomnande öppenhet som lägger grunden för allt vi gör. Vi kommunicerar i alla riktningar och här finns Sveriges bästa invånardialog.

Visionen anger också att vi alla är viktiga i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle där vi vill leva, gammal som ung.

Här kan du läsa mer om kommunens vision Orsa 2050 Länk till annan webbplats.

Ständigt pågående dialoger – våra olika forum

Förutom de dialoger som vi nämner ovan har vi många olika forum för dialog med politiker och tjänstemän. Här nedan kan du läsa om några av dem.

Orsa kommun anställer årligen ungdomar som unga kommunutvecklare. Dessa arbetar med aktuella frågor utifrån ett ungdomsperspektiv. Målet med arbetet är att Orsa ska bli en bättre plats för unga att bo på, och frågorna som lyfts upp av unga har bland annat handlat om trygghet, fritidsaktiviteter, utanförskap och påverkansmöjligheter.

Under perioden maj 2023 till mars 2024 handlar unga kommunutvecklares uppdrag om att arbeta med kommunens mål att Orsas elever ska känna sig trygga och längta till skolan.

Läs mer om ungas inflytande i kommunen här

Orsa kommun har återkommande möten med byföreningarna (två gånger per år, oftare om det finns behov) där kommunen och samtliga föreningar tar upp viktiga frågor, till exempel trafik, stödmöjligheter eller liknande.

Syftet är både att ha en dialog mellan kommunen och byarna, men lika viktigt är det att byföreningarna kan träffas, nätverka och lära från varandra. De flesta byföreningar kämpar med samma problem, då är det bra att se vad en annan by har hittat för lösning.

Mötena ska innehålla relevant information från kommunen och från byarna. Samtidigt kan föreläsningar och workshops planeras gemensamt.

Första fredagen i varje månad (utom januari, juli och augusti) arrangerar Orsa kommun frukostmöten tillsammans med Företagarna Orsa. Mötet är öppet för samtliga företagare och presenterar intressanta händelser i Orsa, nystartade företag, information från kommunen, aktuella upphandlingar och även evenemang. För att visa upp vilka lokaler och företag som finns i Orsa håller vi företagarfrukostarna på olika ställen varje gång.

Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar tillsammans med näringslivet.

Politiker och tjänstemän besöker regelbundet företag som verkar i kommunen. Besöken görs för att möjliggöra dialog mellan kommunledning och näringsliv och på så vis skapa en grund för ett gott företagsklimat.

Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar tillsammans med näringslivet.

Rådet är till för samarbete och utbyte av information mellan pensionärs- och funktionsrättsorganisationer och kommunens styrelser och nämnder.

Rådet skall ha inflytande på alla frågor som berör äldre och personer med funktionsnedsättning genom att

 • verka för att frågor för pensionärer och personer med funktionsnedsättning beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
 • initiera nya frågor
 • vara remissorgan
 • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
 • medverka vid förberedelser för eventuell upphandling av vårdgivare
 • vara ett forum där pensionärs- och funktionsrättsorganisationers sakkunskap kan förmedlas till olika nämnder.

Kommunen informerar rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsers utformning och organisation som berör pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Representanterna för pensionärs- och handikapporganisationerna har i rådet möjlighet att väcka frågor och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten för bättre tillgänglighet.

Rådet sammanträder minst fem gånger per år. Extra sammanträde kan hållas om rådets ordförande, beredningsgruppen eller hälften av rådets ledamöter begär det. Rådet träffas också för exempelvis tillgänglighetspromenader och andra liknande aktiviteter.

Direktkontakt med en förtroendevald är ibland den rakaste vägen om du har en fråga du vill ta upp eller ett förslag till förändring.

 

Den lokala besöksnäringsgruppen består av representanter från Visit Dalarna, Visit Orsa, Orsa Besparingsskog, Länsstyrelsen Dalarna, Orsa Grönklitt, First Camp och Orsa kommun.

Gruppen har fysiska träffar varannan månad (man kan delta digitalt också) och driver det lokala arbetet kring besöksnäringen.

Du som är folkbokförd i Orsa kan lämna in ett medborgarförslag. Med ett medborgarförslag har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig.


Orsa kommun har återkommande möten med det så kallade Restaurangnätverket. Alla som driver restaurang i Orsa kommun är inbjudna. Nätverket träffas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. På dessa möten diskuteras till exempel alkoholhandläggning, kompetensförsörjning, branschråd och andra frågor som är relevanta för deltagarna.

Orsa kommun har konton i olika sociala medier. Där han du ställa frågor och föra dialog med kommunen.

Tänk på att inte publicera någon känslig information i våra sociala medier, till exempel personuppgifter eller känsliga frågor (sekretess). Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden.

Här kan du hitta och följa våra olika sociala kanaler.

Orsa har en ovanligt hög andel invånare som själva ordnar sin försörjning av vatten och avlopp. Många byar samarbetar med vattenförsörjningen via så kallade vattenledningsföreningar.

De större vattenledningsföreningarna träffar representanter från kommunen cirka fyra gånger per år. På dessa möten har gruppen bland annat haft dialog inför att ta fram ny VA-plan och skyddsföreskrifter för vattentäkter. Kommunchef är sammankallande.


Avslutade invånardialoger

Här nedan kan du läsa om invånardialoger som vi genomfört tidigare och kort vad de resulterat i.

För att kunna komma i gång med utvecklingen av bostadsområdet Löva strand måste det beslutas om var vägen till området ska dras. En undersökning av företaget AFRY visar att den nuvarande anslutningsvägen är i för dåligt skick för att klara ökad trafikbelastning.

En invånardialog har genomförts under tidsperioden november 2023 till februari 2024. Där har två alternativ presenterats:

 • Alternativ A som förordade att förbättra delar av Lisselhedsvägen samt hela Lisselhedsgatan, det vill säga behålla och förbättra nuvarande vägar.
 • Alternativ B som förordade att dra en ny väg mellan Lisselhedsvägen och Lisselhedsgatan, och göra en helt ny järnvägsövergång.

Båda alternativen innebär att fastighetsägare behöver avyttra mark. Alternativ A innebär att mindre mark behöver avyttras än i alternativ B, men samtidigt kommer vägen i alternativ A komma närmare privata fastigheter.

Inriktningsbeslut

Invånardialogen har gjorts genom brevutskick, telefonsamtal och möten. Många har lämnat sina synpunkter vilket har resulterat i bättre kunskap om området. Många har även beskrivit en oro över en ökad trafikbelastning, vilket resulterat i att förslag B har justerats och området där den nya vägen skulle kunna dras har utökats söderut.

Ett inriktningsbeslut om att gå vidare med alternativ B fattades slutligen av kommunstyrelsen den 15 april 2024. Vägen kommer nu att tas med i detaljplaneprocessen vilket innebär ytterligare tillfälle för samråd och granskning.

Utifrån ett behov av att skapa struktur och riktning i kommunens kulturarbete påbörjades under hösten 2022 processen med att ta fram ett program för kultur. Det fanns inget tidigare kulturpolitiskt dokument att utgå ifrån eller att revidera.

En viktig del i framtagandet av programmet har varit olika former av invånardialog. Under hösten 2022 har två träffar anordnats där kulturaktörer och invånare har fått ta del av processarbetet med programmet och i gruppsamtal och workshops gett inspel till det som har legat till grund för programmets innehåll.

Den 2 oktober 2023 beslutade kommunfullmäktige att anta programmet för kultur.

I Orsas kommunplan, som beskriver mål och budget, finns ett uppdrag om att jobba med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Ett av målen, nummer 7, handlar om om hållbar energi för alla.

Kommunen genomförde en invånardialog om energiomställning med en grupp deltagare som rekryterades speciellt för att få representation ifrån olika målgrupper. Frågeställningen i dialogen var öppen och handlade om vad deltagarna tyckte var viktiga frågor att diskutera i energiomställningsfrågan.

Dialogen gjordes också utifrån ett lärandesyfte, för att kunna lära om det fortsatta dialogarbetet.

För att nå vår vision Orsa 2050 behöver olika röster höras. Under 2021 genomförde vi en invånardialog med unga och pratade om ungdomsperspektivet i visionen. Det handlade både om att väcka engagemang hos unga kring visionens innehåll och och varför den finns.

Dialogen gjordes också utifrån ett lärandesyfte, för att kunna lära om det fortsatta dialogarbetet.

Arbetet med att ta fram visionen för 2050 gjordes genom en bred invånardialog. Kommunens ambition var att involvera så många som möjligt för att det skulle kännas som ett gemensamt arbete som många kunde stå bakom. Politiker och tjänstemän mötte tillsammans mer än 1 500 invånare i olika åldrar under processen med att ta fram visionen. Dialogerna sammanfattades i så kallade åsiktskataloger.

Här kan du läsa mer om arbetet med visionen och hur den kom till

Senast uppdaterad: 16 april 2024